REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO abcprzyczepy.pl od 25.12.2014r

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego abcprzyczepy.pl;
 4. Sklep internetowy ABC Przyczepy – serwis internetowy dostępny pod www.abcprzyczepy.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym ABC Przyczepy;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ABC Przyczepy Justyna SZYMANIEC a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu abcprzyczepy.pl;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

Postanowienia Ogólne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.abcprzyczepy.pl prowadzony jest przez firmę ABC Przyczepy Justyna SZYMANIEC w Jankówku, przy ul. Gdańskiej 16;
 2. Działalność jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej - nr ew. 302448296 w dniu 01.07.2013 roku, NIP: 579-179-57-99, z którym Klienci mogą się kontaktować używając adres internetowy (e-mail): sklep@abcprzyczepy.pl;  
 3. Sklep Internetowy sklep@abcprzyczepy.pl dba o prawa konsumenta.
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

       a.) przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript

       b.) włączona obsługa JavaScript

       c.) włączona obsługa plików Cookies

 1. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu;
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.abcprzyczepy.pl;
 3. ABC Przyczepy prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie abcprzyczepy.pl.
 4. Wszystkie produkty dostępne w abcprzyczepy.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych abcprzyczepy.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i dotyczą zakupów dokonywanych przez stronę internetową sklepu. Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub na życzenie faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej wraz z przesyłką.
 6. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych firm pocztowych lub kurierskich, z wyłączeniem przyczep i lawet. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie firmy ABC Przyczepy. Klient ponosi koszty dostawy przesyłki.

 

Korzystanie ze sklepu internetowego ABC Przyczepy

 1. Klienci  mają możliwość korzystania z abcprzyczepy.pl dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w abcprzyczepy.pl ( „MOJE KONTO”) .
 2. Świadczenie usług w ramach Konta na abcprzyczepy.pl ma charakter bezterminowy.
 3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w abcprzyczepy.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imię , nazwisko, datę urodzenia, adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a ABC Przyczepy, której przedmiotem są usługi świadczone przez ABC Przyczepy, na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w abcprzyczepy.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z abcprzyczepy.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 5. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a ABC Przyczepy dotycząca zakupu danego produktu w abcprzyczepy.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w abcprzyczepy.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba firmy ABC Przyczepy.
 6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego abcprzyczepy.pl należy wejść na stronę internetową abcprzyczepy.pl, dokonać wyboru towaru i jego kolorystyki z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 7. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 8. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 9. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. wybranej metody płatności,
  4. wybranego sposobu dostawy,
 10. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści „Zgadzam się z Warunkami Świadczenia Usługi i podporządkuję się im bezwarunkowo”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”.
 11. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w abcprzyczepy.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:
  1. Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach ABC Przyczepy zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej lub drogą  poczty elektronicznej (e-mail) tego typu zamówień.
  2. Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne wykonanie przelewu bankowego internetowego lub w placówce umożliwiającej wykonanie takiego przelewu. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym ABC Przyczepy, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 12. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w abcprzyczepy.pl, ABC Przyczepy zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności oraz dostawy poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy. Koszty dostaw przyczep i lawet ustalane są indywidulalnie w porozumieniu z klientem.
 13. Czas dostawy przyczep, lawet lub przyczepo – lawet wynosi nie więcej niż 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
 14. W przypadku odbioru osobistego, zamówione przedmioty są dostarczane do ABC Przyczepy. O możliwości odebrania zamówionego produktu ABC Przyczepy informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 7 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Zamówienie, które nie zostanie odebrane w wyznaczonym terminie zostanie anulowane.
 

Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.
 2. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować ABC Przyczepy o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą na adres ABC Przyczepy Justyna SZYMANIEC, Jankówko, ul Gdańska 16, 62-200 Gniezno lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@abcprzyczepy.pl).
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep).
 5. Płatności zwracamy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził  się na inne rozwiązanie i potwierdził to za pomocą email wysłanym do ABC Przyczepy na adres sklep@abcprzyczepy.pl. 
 6. Prosimy o niezwłocznie odesłanie Towaru na adres: ABC Przyczepy Justyna SZYMANIEC, Jankówko, ul Gdańska 16, 62-200 Gniezno, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. W przeciwnym przypadku klient poniesie również bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  1. O świadczenie usług, jeżeli ABC Przyczepy wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta;
  2. W której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi ABC Przyczepy nie sprawia kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta;
  4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

Reklamacje towarów i w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. ABC Przyczepy odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza dostępnego na stronie abcprzyczepy.pl w zakładce Kontakt, lub w formie pisemnej na adres: ABC Przyczepy Justyna SZYMANIEC, Jankówko, ul Gdańska 16, 62-200 Gniezno, na koszt ABC Przyczepy. Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas składania reklamacji przez ABC Przyczepy.
 3. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że ABC Przyczepy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez ABC Przyczepy albo ABC Przyczepy nie wymienił produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
 4. ABC Przyczepy rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni ABC Przyczepy nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, że uznało żądania za uzasadnione.
 5. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi ABC Przyczepy.
 6. ABC Przyczepy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 7. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ABC Przyczepy Justyna SZYMANIEC, Jankówko, ul Gdańska 16, 62-200 Gniezno, mailowo pod adres sklep@abcprzyczepy.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego Kontakt.
 8. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy  ABC Przyczepy Justyna SZYMANIEC a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Konsumentowi przysługuje również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w tym:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży www.uokik.gov.pl.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w siedzibie powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej do których zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy  ABC Przyczepy Justyna SZYMANIEC a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę  ABC Przyczepy Justyna SZYMANIEC
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO abcprzyczepy.pl do 25.12.2014r

WARUNKI OGÓLNE

1. Sklep internetowy firmy abcpprzyczepy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresemwww.abcprzyczepy.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym abcpprzyczepy są podane w złotych polskich są cenami brutto (zawierają VAT).

3. Ceny prezentowane w sklepie internetowy obowiązują przy zakupach realizowanych przez internet.

4. Używamy plików Cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by pliki Cookies były  zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Może to jednak spowodować ograniczenia w działaniu naszego serwisu. 

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ


5. Towary wyświetlone na stronach sklepu wysyłamy do klienta zwykle w dzień zakupu, jeśli zamówienie złożono do godz. 12.00 z wybraną opcją "Przesyłka kurierska pobraniowa".

6. Towary wyświetlone na stronach sklepu zakupione z opcją "Przesyłka kurierska" lub list oraz paczka wysyłamy po zaksiegowaniu wpłaty na nasze konto.

7. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

8. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez abcprzyczepy na stronach sklepu internetowego.

9. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od abcprzyczepy uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, abcprzyczepy zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. W takim przypadku klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

10. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

11. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

12. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia, z zastrzeżeniem, że przesyłki pobraniowe o wartości przekraczającej 500 zł realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskich.

13. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. 

14. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić w obecności kuriera, czy zawartość przesyłki nie jest uszkodzona. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy sporządzić protokół reklamacyjny i nie odbierać przesyłki.

15. Cennik wysyłek generowanych na stronie www.abcprzyczepy.pl dotyczy terenu Polski i nie dotyczy przyczep i lawet, koszty dostawy ustalane są indywidulalnie w porozumieniu z klientem. Wysyłka poza granice Polski ustalana jest zawsze z zamawiajacym indywidualnie przed wysyłką.

Śledź nas na Facebooku